Khái niệm

Giấy CQ (viết tắt của Certificate of quality) là loại giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện nay ở Việt Nam có 2 nơi cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là Phòng thương mại và công nghệ Việt Nam (VCCI) và Bộ công thương Việt Nam.

Các hình thức của giấy Chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ

Có 2 hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa là Chứng nhận bắt buộc & chứng nhận tự nguyện

  • Chứng nhận bắt buộc: việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được làm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
  • Chứng nhận tự nguyện: việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn của nước sản xuất được thực hiện theo yêu của đơn vị yêu cầu/tổ chức/cá nhân.

Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ không bắt buộc trong Hồ sơ Hải quan, tuy nhiên nó là một hồ sơ cần thiết và có lợi cho việc kinh doanh buôn bán của doanh nghiệp, CQ giúp khách hàng tăng sự tin tưởng vào chất lượng, độ an toàn của sản phẩm.

Nhưng với một số mặt hàng nhập khẩu cần nộp CQ trong hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước (ví dụ như đăng kiểm xe máy chuyên dùng).  

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Căn cứ vào nghị định số 20/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 Điều 9 Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa;

b) Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia; chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, chuẩn đo lường; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Công dụng của giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ

  • Để người bán thực hiện cam kết của mình đối với người mua về chất lượng hàng hóa, đảm bảo sản xuất hàng hóa chất lượng cao
  • CQ chứng minh hàng hóa đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố.
  • Tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với chất lượng của sản phẩm
  • Là lợi thế khi nộp đấu thầu các dự án lớn

Thời gian cấp giấy

Thời gian cấp Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ sẽ phụ thuộc vào từng ngành hàng hóa, sản phẩm. 3-5 ngày đối với các sản phẩm thông thường như dụng cụ thực phẩm, các chất phụ gia, nguyên liệu thực phẩm,… Đối với ngành hàng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng thì cần khoảng 20 ngày làm việc.